نقش حاکمیت رابطه ای مشتری در ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی و MBA، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 مربی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور،ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

10.22034/jest.2019.29415.3799

چکیده

زمینه و هدف: ارتباطات و تعاون با مشتریان برای دستیابی به بهبود عملکرد از طریق شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز ضروری می باشد این پژوهش به منظور بررسی نقش حاکمیت رابطه ای مشتری در ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت در شرکت های شهرک صنعتی شیراز انجام شد.
روش کار: از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ژو و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی شیراز می باشد. پرسشنامه به صورت تصادفی بین مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی شیراز توزیع و 205 پرسشنامه مناسب برای تجزیه و تحلیل آماری انتخاب گردید. جهت بررسی فرضیات تحقیق توسط نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید.
یافته ها: طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t،حاکمیت رابطه ای مشتری رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت را تعدیل می کند. و همچنین با توجه به ضریب مسیر می‌توان گفت تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت با توجه به نقش میانجی حاکمیت رابطه ای مشتری مثبت و معنادار می‌باشد، زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت می‌باشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت رابطه ای مشتری رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت را هم تعدیل‌گری و میانجیگری می کند. بنابراین تلاش شرکت ها برای بهره بردن از مدیریت زنجیره تامین سبز در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی خود برای انتخاب های کاملا هوشمندانه و آگاهانه برای توسعه مناسب مکانیزم حاکمیت رابطه ای مشتری ضروری و حیاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات