مدل سازی الگوی چیدمان پوشش‌های فضای سبز و اثرگذاری بر توزیع دمای سطحی زمین (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد گروه محیط زیست ساحلی

4 استادیار، دانشگاه تهران

10.22034/jest.2019.45899.4753

چکیده

چکیده
زمینه و هدف
مدیریت محیط زیست شهری یکی از چالش های پیش روی پژوهشگران است و دما مهمترین فاکتور اقلیمی در مناطق شهری است و هدف از این مطالعه بررسی اثر توزیع و چیدمان فضاهای سبز شهری بر دمای سطحی است.
روش بررسی
پس از تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به یگان های 500 هکتاری ساختار لکه های فضای سبز در هر یک از یگان ها کمی شد در این رابطه سنجه های مرتبط با سطح، تراکم، شکل، و فاصله بین لکه ها محاسبه شد و در ادامه میانگین دما در هر یک از یگان ها محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغییر اثر چیدمان و توزیع پوشش های فضای سبز شهری محاسبه شد.
یافته ها
نتایج نشان داد رابطه قوی و معنی‌داری بین دمای سطحی و هر یک سنجه های محاسبه در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. این رابطه برای سنجه تعداد لکه فضای سبز (NP) دارای همبستگی بیشتری نسبت به سایر سنجه‌ها است همچنین نتایج این مطالعه نشان دارد با مدیریت پوشش های فضای سبز شهری از طریق پیدا کردن مطلوب ترین چیدمان تا حدود زیادی می توان اثر جزایر حرارتی در مناطق شهری را تعدیل نمود
بحث و نتیجه گیری
تحلیل نتایج این تحقیق به درستی نشان می دهد تغییرات دمای سطحی در مناطق شهری به میزان بسیار زیادی وابسته توزیع و چیدمان لکه های فضای سبز شهری است. با توجه به این اصل می توان یک روشی جدید در جهت برآورد سرانه محیط زیستی برای فضاهای سبز در مناطق شهری پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات