ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری‌های پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره با استفاده از سه روش ANP، TOPSIS و ELECTRE

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست

10.22034/jest.2019.42011.4554

چکیده

زمینه و هدف: برنامه‌ریزان استفاده از سرزمین و تصمیم‌گیران محلی اغلب با مشکلاتی در تصمیم‌گیری‌های پیچیده مواجه هستند. در این رابطه تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره راهکار مناسبی برای حل این گونه مسائل است.. با استفاده از این تکنیک می‌توان بهترین گزینه یا گزینه‌ها را از بین گزینه‌های موجود تصمیم‌گیری انتخاب و اجرایی نمود. تلفیق این روش ها دارای مزایای بسیاری جهت مکانیابی، پهنه‌بندی و ارزیابی‌های محیط زیستی است. هدف از این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری‌های پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره با استفاده از سه روش TOPSIS ،ANP ، ELECTRE می‌باشد.
روش کار: در این تحقیق، ابتدا به شناسایی و بررسی اطلاعات بر اساس روش آماربرداری و جمع‌آوری اطلاعات موجود پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره پرداخته شد. سپس این اطلاعات تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی شد. به منظور تعیین توان منطقه برای کاربری‌ها از روش ANP استفاده گردید. پس از مشخص شدن کاربری‌ها، اولویت‌بندی آنها در منطقه به دو روش ELECTRE و TOPSIS صورت گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده از ANP، منطقه تندوره دارای توان عالی برای کاربری های تعیین شده نبود که این امر به دلیل شرایط کوهستانی منطقه می‌باشد. نتایج اولویت‌بندی کاربری‌ها با استفاده از روش TOPSIS و ELECTRE نشان داد در هر دو روش کاربری آبزی پروری با توان خوب، دارای بالاترین اولویت و کاربری اکوتوریسم گسترده با توان ضعیف، دارای پایین ترین اولویت بین کاربری‌ها می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: کاربری مرتعداری 3 (توان متوسط در این مطالعه) با مساحت 22894 هکتار، بیشترین مساحت را در بین کل کاربری‌ها به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد راهبرد سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در تلفیق با GIS می‌تواند روشی مناسب در ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین باشد، از این رو به کارگیری چند روش تصمیم‌گیری به طور همزمان جهت این گونه مطالعات پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات