مدیریت جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزارWAGS (مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از دستاوردهای انسان ساخت در چنگ اندازی به منابع طبیعی و رفع عطش سیری ناپذیر مصرف، تولید روزافزون انواع پسماندها در کمیت ها و کیفیت های مختلف است. اهمیت کنترل و حفظ بهداشت محیط زیست انسانی در جوامع شهری از یک سو و  ضرورت بالا بردن سطح بهره وری سیستماتیک در کلیه مراحل مدیریت پسماند از سوی دیگر، امروزه موجب گردیده است تا مدیریت کلانشهرهای دنیا استفاده از سیستم های جدید مدیریت اجرایی پسماندهای جامد را به عنوان وظیفه ملی و محلی، در دستور کار خود قرار دهد و در این چهارچوب با توجه به سیاست ها و راهبردهای علمی و عملی در نظر گرفته شده، برنامه ها و راهکارهای موثر را در زمینه سیستم های جمع آوری، حمل و نقل و پردازش تدوین نمایند و  سپس با استفاده از نرم افزار WAGS   کلیه بودجه مورد نیاز شهرداری منطقه 22در طی 15 سال آتی شامل سرمایه های مورد نیاز برای تأمین ماشین آلات، برای تعمیر و نگه داری ماشین آلات، برای تأمین هزینه های نیروی انسانی و... محاسبه گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین هزینه های جمع آوری زباله به بخش نیروی انسانی تعلق دارد و به طور کلی درصد هزینه ها بدین شرح می باشد: هزینه های نیروی انسانی 67/73 %، سرمایه تأمین ماشین آلات 31/16%، هزینه تعمیرات 36/6%، هزینه تأمین سوخت 71/2%، و هزینه سایر  موارد92/.% همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کل هزینه های جمع آوری معادل 44140 میلیون ریال می باشد که تا سال 1399 نیاز به 36470 میلیون ریال سرمایه گذاری اضافی است. در حال حاضر هزینه جمع آوری و حمل به محل دفن به ازای یک کیلوگرم زباله75 ریال می باشد. البته شایان ذکر است که این عدد در برگیرنده کلیه هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات جمع آوری، سوخت، تعمیرات می باشدکه در سال 1399 به 81 ریال به ازای یک کیلوگرم خواهد رسید. نهایتاً هزینه جمع آوری هر خانوار معادل   85460 ریال در طول سال جمع بندی می شود.

کلیدواژه‌ها