بررسی امکان نگهداری بذر درخت ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در شرایط فراسرد و استقرار بذرهای فراسردی در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22034/jest.2019.28892.3757

چکیده

زمینه و هدف: نگهداری بذر موثرترین روش برای حفاظت ذخایر ژنتیکی گیاهان در خارج از رویشگاههای طبیعی است. ارغوان گونه درختی کوچکی است که رویشگاه‌های طبیعی آن در جنوب اروپا و غرب آسیا قرار دارد. با توجه به ضرورت حفاظت ذخایر توارثی این گیاه، این تحقیق به‌منظور بررسی امکان نگهداری بلندمدت بذر درخت ارغوان در شرایط فراسرد انجام شد.

مواد و روش: از سه پیش‌تیمار ویتریفیکاسیون، گلیسرول 30 درصد و آبگیری قبل از ورود به شرایط فراسرد (196-) یا ازت مایع استفاده شد. این بذور به مدت یک هفته و یک ماه در شرایط فراسرد (196- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. بذور تیمارهای مختلف پس از خروج از ازت مایع در معرض دو دقیقه شوک حرارتی ( دمای42+ درجه سانتی گراد) قرار گرفتند و سپس در گلدان‌های حاوی ماسه بادی در گلخانه کشت شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تأثیر پیش‌تیمار اعمال شده و زمان نگهداری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‌ها معنی‌دار بود. گیاهچه‌های حاصل از بذرهای نگهداری شده در شرایط فراسرد، در مقایسه با گیاهان شاهد علائم غیرطبیعی نشان ندادند. پیش-تیمار آبگیری نتیجه بهتری از نظر جوانه‌زنی بذر و بیشتر صفات رویشی گیاچه‌ها نسبت به گلیسرول 30 درصد و ویتریفیکاسیون داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق نگهداری طولانی مدت بذرهای ارغوان در شرایط فراسرد امکان پذیر است. همچنین پیش تیمار آبگیری اثرات بهتری بر جوانه‌زنی و سایر خصوصیات رویشی گیاهچه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات