تدوین سناریوهای مطلوب بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد ملایر

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد بروجرد

10.22034/jest.2019.46146.4769

چکیده

دانش شهرسازی برای مواجهه با مسائل و معضلات بافت تاریخی شهرها ناگزیر است روشی خلاقانه و بدیع را برای بازآفرینی آن جایگزین نماید.از این رو،رویکرد » آینده پژوهی« به عنوان الگویی جدید در جهت نگاه بلندمدت به مسایل پیش روی شهرها، با هدف پاسخگویی به مسأله های غیرقابل پیش بینی، آینده های ممکن و مطلوب در دهه های اخیر ظهور کرده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا با تکنیک پویش محیطی و دلفی، 40 عامل اولیه در چهار حوزه مختلف اجتماعی-فرهنگی، مدیریت و برنامه‌ریزی، عوامل کالبدی و عوامل اقتصادی، استخراج شده و سپس با استفاده از روش دلفی مدیران، ماتریس اثرات متقاطع مولفه‌ها تشکیل گردیده است. در مرحله بعدی با استفاده از تحلیل ساختاری در نرم افزار MICMAC نسبت به تحلیل ماتریس اقدام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عوامل کلیدی در نرم افزار سناریوویزارد، از بین 20 سناریو باور‌کردنی 3 سناریو (1، 18 و 19) به‌عنوان سناریو طلایی به‌دست‌آمده‌اند. مطلوب‌ترین حالت نیز مربوط به سناریو اول از گروه سناریو‌های باورکردنی است که در آن اکثر عوامل کلیدی در وضعیت مطلوب و کمی رو به بهبود بوده و هیچ‌کدام از عوامل در وضعیت بحرانی قرار نگرفته‌اند.این گروه از سناریو‌ها وضعیتی مطلوب را برای آینده بافت تاریخی شهر گرگان متصور می‌شوند و دارای چشم‌اندازی بسیار مناسب برای آینده سیستم هستند.در این سناریو وضعیت عوامل اقتصادی با روند مثبت روبرو شد و عوامل مدیریتی در راستای بازآفرینی خلاق حرکت می کنند.

کلیدواژه‌ها