بررسی اهمیت طراحی باغ های شفابخش در محوطۀ دانشگاهها در راستای ارتقاء مطلوبیت فضایی: نمونه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- گروه مهندسی فضای سبز.

2 عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه مهندسی فضای سبز.

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان.

10.22034/jest.2019.44644.4684

چکیده

دانشگاه ها به عنوان یکی از فضاهای آموزشی مهم، به علت در تماس دائم بودن با کاربران خود، نقش و تأثیر شایانی بر کیفیت زندگی، سلامت روح و روان و شخصیت آنها دارد. وجود فضاها و مناظر شبه طبیعی به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ محوطۀ دانشگاه ها، می تواند تأثیر مهمی برسلامت کاربران و ایجاد انگیزه در دانشجویان به منظور یادگیری مطالب آموزشی داشته باشد. هدف اصلی در این پژوهش، بررسی اهمیت و تاثیر حضور باغ های شفابخش در محوطۀ دانشگاه ها به عنوان یکی از مناظر شبه طبیعی دست کاشت بر مطلوبیت فضایی و سلامت روح و روان کاربرانش می باشد. در این تحقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان با توجه به توسعه و گسترش روز افزون ساخت و سازها و نیاز فضاهای تازه احداث به پوشش سبز و نیز قرار گرفتن این دانشگاه در منطقه ای خشک و بیابانی و ضرورت فراهم آوردن کیفیت مطلوب بصری و فضایی برای ارتقاء کیفیت زیست و آموزش دانشجویان درآن، به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تهیة پرسشنامه انجام گرفت. سپس از 24 بوستان موجود در دانشگاه، 6 بوستان که ویژگی های شفابخشی داشته و بیشتر توسط کاربران مورد استفاده قرار می گرفتند، جهت تحقیق انتخاب شدند. در انتها سعی بر آن شد تا با در نظر گرفتن ویژگی باغ های شفابخش و تأثیرات آنها برکاربران و با هدف ارتقاء مطلوبیت فضایی، به تدوین راهبردها و پیشنهادات در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت بوستان های مطالعاتی، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها