ارزیابی شاخص‌های محیط‌زیستی نمک‌زدایی آب دریا، مطالعه موردی: نوار ساحلی استان هرمزگان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین-دانشکده فنی و مهندسی-گروه علوم و مهندسی آب

4 گروه نانو مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز، فارس

10.22034/jest.2019.45460.4733

چکیده

در سال‌های اخیر، نمک‌زدایی به عنوان یک راه حل تأمین آب شیرین در برخی مناطقی که دچار کمبود آب هستند، تبدیل شده است. به منظور پایداری بیشتر نمک‌زدایی به عنوان یک صنعت، ارزیابی شاخص‌های زیست‌محیطی آن ضروری است. از جمله مهمترین ایرادات این صنعت، اثرات محیط‌زیستی مرتبط با مصرف انرژی و تخلیه شوراب حاصل است. موضوع این پژوهش، تحلیل کمّی برخی اثرات محیط زیستی نمک‌زدایی با SWRO است تا دید جامع‌تری برای مدیریت مناسب آب و انرژی در حال و آینده فراهم شود. با این هدف شاخص‌های پایداری محیط زیستی شامل: مصرف ویژه انرژی، برداشت ویژه آب دریا و حجم ویژه پساب در فرآیند نمک‌زدایی و، مصرف ویژه سوخت، انتشار ویژه کربن و جرم حجمی ویژه پساب در فرآیند تولید انرژی الکتریکی، در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل انحلال- نفوذ، شاخص‌های مرتبط با بخش نمک‌زدایی محاسبه گردید. شاخص‌های غیرمستقیم، بر اساس شاخص مصرف ویژه انرژی به دست آمدند. تحلیل نتایج نشان داد نمک-زدایی علاوه بر اثرات محیط‌زیستی منطقه‌ای، دارای اثرات محیط‌زیستی خارج از منطقه نیز می‌باشد که بیشتر تحت تأثیر نوع سوخت مصرفی و قدرت عملی نیروگاه تأمین کننده انرژی، است، همچنان‌که مقدار TDS آب خوراک نمک‌زدایی علاوه بر دیگر عوامل، بر پایداری محیط‌زیستی منطقه‌ای این صنعت اثرگذار است. همچنین در نظر گرفتن عامل زمان برای ارزیابی پایداری محیط‌زیستی نمک‌زدایی اهمیت دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به سیاستگذاران به منظور مدیریت مناسب عرضه و تقاضای آب در جهت توسعه پایدار کمک کند.

کلیدواژه‌ها