بررسی تعیین آلودگی زیست محیطی عناصر اورانیوم و توریوم منطقه گوربالای کرمان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس معدن و زمین شناسی شهرداری کرج

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی و معدن دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان

3 هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/jest.2019.44924.4775

چکیده

یکی از آلاینده های زیست محیطی عنصر پرتوزای اورانیوم است که می تواند تأثیرات متفاوتی در خاک، آب و انسان پدید آورد. برای بررسی پراکندگی عناصر بر مبنای ماهیت رادیواکتیو، از خاصیت اندازه‌گیری تابش گاما برای شناسایی و تعیین حضور عناصر پرتوزا استفاده می‌گردد که بر اساس روش های رادیومتری ژئوفیزیکی می باشند. در این پژوهش ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری برروی 43200 داده رادیومتریک برداشت شده ازطریق ژئوفیزیک هوایی منطقه، بررسی و جدایش جوامع بی هنجاری انجام شد و سپس جداول پراکندگی فراوانی و نمودارهای ستونی عناصر مورد نظر رسم گردید. با تحلیل و پردازش اطلاعات بدست آمده متغیرهای آماری عناصر محاسبه گردید و الگوی مدل توزیع عناصر رادیواکتیو در خاک ها و سنگهای منطقه بر مبنای حدود زمینه مشخص گردید. مدل بدست آمده در مرحله کنترل زمینی از نظر ساختار زمین شناسی، واحدهای سنگی و گسترش پرتوزایی بر اساس برداشت های رادیومتری و تجزیه شیمیایی انجام و مشخص گردید ناهنجاری های عناصر پرتوزا منطبق بر سنگهای آذرین داخل واحدهای گرانیتی و اسکارنی با گسترش شمال شرقی-جنوب غربی در برگه مورد مطالعه قرار دارند. اندازه‌گیری‌ها تاکید بر غیر اقتصادی بودن کانه زایی عناصر پرتوزا در منطقه دارند و فقط از لحاظ زیست محیطی براساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت قابل بررسی و پیگیری می باشد.

کلیدواژه‌ها