مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر با تأکید بر ماشین برداشت آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه رازی-دانشکده کشاورزی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی سنقر

4 دانشجوی کارشناسی - دانشکده کشاورزی سنقر

10.22034/jest.2020.29858.3840

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش مهم شهرستان سنقر وکلیائی در تولید آفتابگردان مرغوب و هم‌چنین مشاهده کاهش سطح زیر کشت این محصول در سالیان اخیر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر با تأکید بر ماشین برداشت آفتابگردان صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق به‌کار رفته توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه آفتابگردان‌کاران شهر سنقر بودند (300N=) که از بین آن‌ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده شد که روش مصاحبه به‌منظور شناسایی گویه‌های پرسشنامه کاربرد داشت. بنابراین رویکرد کلی مطالعه کیفی-کمی متوالی بود. برای روایی پرسشنامه از پانل متخصصین استفاده شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی شد که رقم مناسب 72/0 به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از تحلیل عاملی استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل عاملی نشان داد مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر در شش عامل عدم حمایت دولتی، مشکلات فروش، داشت و برداشت سخت، هزینه‌بر بودن برداشت دستی، مشکل بازاریابی، و مشکل فرآوری و بسته‌بندی دسته‌بندی شدند. در میان عامل‌ها مشکل عدم حمایت دولتی بیشترین نقش را در تبیین مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها