چالشهای حقوقی تدوین معاهده ی مقابله با ریزگردها در منطقه ی خاورمیانه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز

2 دانشجو

10.22034/jest.2020.23720.3305

چکیده

چکیده
مقابله با پدیده ریزگردها، بعنوان چالش عظیم زیست محیطی دهه اخیر منطقه، با توجه به وصف فرامرزی پدیده، حوزه وسیع انتشار، علل و عوامل ایجادی و متفاوت بودن کانون‌های انتشار پدیده در کشورهای مختلف، ضرورت انعقاد معاهده منطقه‌ای را بین کشورهای مبتلابه، بعنوان راه حل اساسی مد نظر اندیشمندان قرار داده است. تنظیم معاهده منطقه‌ای با توجه به فقدان سابقه معاهداتی در سطح منطقه و جهان در مورد این پدیده و تفاوت‌های ساختاری بین کشورهای منطقه از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی واختلافات سیاسی موجد چالش‌های حقوقی متعدد می‌باشد. از طرف دیگر تنظیم معاهده نیازمند رعایت ساختار حقوقی منسجم از نظر شکلی و ماهیتی از حیث هدف، ارکان، شرایط، تعهدات و ضمانت اجرا میباشد که‌این امر به نوبه خود با توجه به تفاوت‌های ساختاری پیش‌گفته بین کشورهای منطقه، واجد چالش‌های حقوقی شکلی و ماهیتی در زمینه نامگذاری‌،تعریف، ماهیت پدیده، مسئولیت، خسارت، نوع معاهده می‌باشد که در این مقاله با گذری بر مفهوم چالش و معانی مختلف آن، چالش‌های زیست محیطی و مبانی چالش‌های حقوقی به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات