تخمین تبخیر روزانه بر اساس مدل هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

10.22034/jest.2020.24204.3324

چکیده

زمینه و هدف: شبیه سازی فرایند تبخیر امری بسیار مهم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب می باشد و به دلیل پیچیده بودن پارامتر تبخیر، تعیین دقیق این پارامتر مستلزم استفاده از روش دقیقی است که با دقت قابل قبولی تبخیر را شبیه سازی کند. با استفاده از روش هیبریدی شبیه سازی و بهینه سازی می‌توان پارامتر تبخیر را با دقت بالایی شبیه سازی کرد.
روش بررسی: در این پژوهش به وسیله داده های روزانه ایستگاه سینوپتیک رشت از سال 1392 تا 1394 به مدت سه سال ، کارایی الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب در برآورد تبخیر روزانه در برابر شبکه عصبی مصنوعی مورد سنجش قرار گرفت. به منظور کاهش پیچیدگی مدل و همچنین بالا بردن سرعت محاسبات داده توسط روش تحلیل مولفه اساسی مورد پیش پردازش قرار گرفتند.
یافته ها: تبخیر شبیه سازی شده به وسیله شبکه عصبی مصنوعی دارای ریشه مربعات خطای برابر 35/1 میلی متر در روز ، میانگین خطای مطلق 935/0 و همچنین همبستگی 678/0 بوده است. و همینطور همین نتایج مربوط به الگوریتم هیبردی کرم شب تاب برابر ریشه مربعات خطای 77/0 میلی متر در روز ، میانگین خطای مطلق 532/0 و همینطور همبستگی 934/0 می‌باشد.
نتیجه گیری: دستاوردهای حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که روش تحلیل مولفه اساسی در پیش پردازش داده ها برای شبیه سازی تبخیر مناسب است و همچنین الگوریتم هیبرید کرم شب تاب در برآورد تبخیر روزانه با تفاوت زیادی موفق تر از شبکه عصبی مصنوعی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات