برآورد مکانی اندوخته کربن روی زمین جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از رگرسیون کریجینگ، رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی کریجینگ و تصاویر لندست 8

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

2 گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2020.48928.4887

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: برآورد اندوخته کربن روی زمین برای مدیریت پایدار و اصولی جنگل ضروری است؛ از این رو انتخاب روش مناسب برای برآورد اندوخته کربن روی زمین جنگل اهمیت ویژه‌ای دارد. متداول‌ترین روش‌ برآورد، مدل‌های رگرسیون خطی است که با استفاده از داده کمکی کم‌هزینه، متغیر هدف را در مناطق وسیع برآورد می‌کند. مدل‌های اولیه رگرسیون به دلیل ثابت بودن ضرایب رگرسیون در تمام نقاط، ناهمگنی و ساختار مکانی را در مدل‌سازی لحاظ نمی‌کنند. هدف مطالعه حاضر برآورد اندوخته کربن روی زمین جنگل با استفاده از رگرسیون کریجینگ و رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی کریجینگ و اطلاعات مستخرج از تصاویر لندست 8 و مقایسه روش‌ها است.
روش بررسی: مطالعه در بخشی از جنگل‌های زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. در مجموع 184 قطعه نمونه زمینی (30 متر در 30 متر) برداشت و با استفاده از روابط آلومتریک مقدار کربن روی زمین نمونه‌ها محاسبه شد. در روند مدل‌سازی از تصاویر لندست 8 به‌عنوان داده کمکی استفاده شد. معیارهای ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات خطا جهت ارزیابی روش‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی کریجینگ (21 RMSE = و 66/0 = R2) در مقایسه با رگرسیون کریجینگ (28 RMSE = و 49/0 = R2) در برآورد اندوخته کربن روی زمین جنگل عملکرد مناسبی دارد. این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های اولیه از جمله رگرسیون خطی باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: روش‌های ترکیبی با در نظر گرفتن ناهمگنی و همبستگی مکانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های اولیه رگرسیونی با هدف برآورد اندوخته کربن روی زمین جنگل باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات