تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم- مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و گروه مهندسی بهداشت محیط

2 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه مهندسی بهداشت محیط و مرکز تحقیقات محیطی

3 استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه مهندسی بهداشت محیط و مرکز تحقیقات محیطی

4 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم - مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و گروه مهندسی بهداشت محیط

چکیده

یک گندزدای خوب برای استفاده در آب و فاضلاب می بایست در رقت های خیلی کم بر میکروارگانیسم ها اثر کشندگی مناسب داشته باشد، برای انسان و حیوانات اثرات سمی اندکی داشته و اثرات و صدمات نامطلوب زیست محیطی آن ناچیز باشد. جستجوی گندزداهای غیر کلره ای که با همان اثر ضد عفونی کنندگی فاقد محصولات جانبی مضر باشند، همچنان ادامه دارد. محلول پراکسید هیدروژن با فرمولاسیون پایدار به همراه مقادیر جزئی یون نقره(با نام تجاری نانوسیل)، امروزه به عنوان یک گندزدای کارآمد جهت مصارف گوناگون ضدعفونی سطوح، گندزدایی میوه و سبزیجات، آب شرب و زدایش فیلم میکروبی تجهیزات پزشکی استفاده می شود.
این مطالعه از نوع تجربی است. در این پژوهش پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر قم، تحت اثر گندزدایی توسط کمپلکس پراکسید هیدروژن-یون نقره قرار گرفت. از شش غلظت مختلف گندزدا استفاده شد.عملیات نمونه برداری در فصل بهار سال 1385 به صورت روزانه انجام یافت و حجم نمونه 12 عدد بود.
نتایج نشان داد که در غلظت mg/L 80 و زمان تماس یک ساعت، 1/2 واحد لگاریتم حذف کلیفرم های مدفوعی صورت گرفت.در غلظت mg/L 240 حذف کلیفرم های مدفوعی به 6/3 واحد لگاریتم و در غلظت mg/L 480 نانوسیل، به بالاتر از 3/5 واحد لگاریتم رسید. در حاصل ضرب غلظت- زمان حدود(mg/l).min 5800 و بیشتر از آن، شرایط استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آب های سطحی و مصارف کشاورزی (حداکثر 400MPN/100ml=) برآورده شد.
با وجود مزایای عمده کمپلکس پراکسید هیدروژن- یون نقره در گندزدایی آب و فاضلاب، از جمله عدم تولید ترکیبات جانبی مضر، ایجاد باقی مانده قابل اندازه گیری، سهولت انتقال و نگه داری و عدم تولید بوهای ناخوشایند، به نظر می رسد، به کارگیری آن برای گندزدایی پساب ثانویه فاضلاب شهری به دلیل مصرف مقادیر فراوان تا احراز شرایط استاندارد، چندان مقرون به صرفه نیست. به کارگیری این گندزدا پس از فرایندهای ثالثیه تصفیه فاضلاب نظیر فیلتراسیون، احتمالاً به مصرف مقادیر کم تری از گندزدا منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات