ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگ های آزو از پساب صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت و عضو گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

رنگ زاهای آزو به عنوان دسته ای از رنگ زاها، کاربردهای گوناگـــونی در صنـایع مختلف دارند که پتانسیــل جهش زایی و سرطان زایی برخی ازاین نوع رنگزاها در مطالعات اولیه معلوم شده است. مواد رنگزای آزو نه تنها رنگ نا مطلوبی به آب می دهد، بلکه این رنگ زاها دارای پتا نسیل جهش زایی و سر طان زایی در افراد بوده و سبب تولید محصو لات جانبی سمی در محیط های آبی می گردد. هدف از این تحقیق کاربرد آهن عنصری به عنوان یک روشی موثر برای حذف رنگ آزوی اسید زرد36 از محلول های آبی بوده است. این آزمایش در یک مقیاس آزمایشگاهی انجام یافته است. در این آزمایش یک محلول سنتتیک از رنگ مورد نظر ساخته شد و کارایی حذف پودر آهن در حذف رنگ اسید زرد 36 از محلول های آبی بررسی شده و تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل زمان تماس، pH و میزان پودر آهن در کارایی حذف به وسیله پودر آهن بررسی گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که pH محلول در دستیابی به حداکثر حذف بسیار موثر می باشد. همچنین از نتایج آزمایش ها می توان دریافت که زمان حلالیت پودر آهن در شرایط اسیدی به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به حداکثرحذف رنگ موثر است. به طوری که با افزایش زمان حلا لیت پودر آهن، زمان رنگبری کاهش می یابد. نتایج آزمایش ها نشان داد که pH نقش بسیار مهمی در کارایی حذف رنگ داردو بیشترین کارایی حذف رنگ در pH های پایین مشاهده شد. به طوری که با افزایش pH از 3 به 11با پودر آهن 33/3 گرم در لیتر و زمان تماس 100 دقیقه درصد حذف از حدود94.84% به 16.24% کاهش می یابد. در مجموع با توجه به سهولت روش و کارایی مناسب این سیستم، استفاده از این روش جهت حذف رنگ های آزو از محیط های آبی تو صیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات