ظرفیت سنجی تولید گاز متان از مواد زاید جامد شهری در شهر لنگرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

تصفیه بیولوژیکی به عنوان موثرترین شیوه به منظورحذف موادآلی موجود در مواد زاید جامد شهری شناخته شده است.تصفیه بیولوژیکی شامل کمپوست هوازی و هضم بی هوازی می باشد و درحال حاضر روش بی هوازی به عنوان یک تکنیک مناسب برای تولید انرژی محسوب می شود. گاز متان حاصل از روش بی هوازی به منظور تولید انرژی و به عنوان سوخت مستقیم و نیز برای کاربردهای مکانیکی مفید می باشد. لذا پژوهش حاضر با انگیزه کاهش گازهای گلخانه ای ، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه های مدیریت مواد زاید جامد شهری صورت گرفته است در این تحقیق تولید متان از مواد زاید شهری در مقیاس آزمایشگاهی به انجام رسید و در ابتدا از پساب کارخانه شیر که دارای BOD بالا است استفاده شد و تولید متان در درجه حرارت های متوسط (حدود 35 درجه سانتی گراد) و بالا (حدود 65 درجه سانتی گراد ) مورد آزمایش قرار گرفت. تمامی پارامترهای مربوط از قبیل رطوبت، اسیدیته، فاکتور بارگذاری و بازده اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که تولید متان در دماهای پایین مشهودتر است و حدود 21/0 تا 65/0 مترمکعب گازمتان به ازای هر کیلوگرم زباله تولید می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات