آثار تحریم های اقتصادی بر آلودگی هوا در ایران از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

10.22034/jest.2021.50759.4993

چکیده

زمینه و هدف: تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده نظریات کشور تحریم کننده در مقابل تحریم شونده تعریف نمود. یکی از مهمترین مسائلی که باید در اعمال تحریم ها لحاظ گردد، محیط زیست می باشد. به باور عده ای تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال های اخیر، تنها شامل حوزه های اقتصادی و سیاسی کشور بوده است؛ اما با اطلاع از گستره تحریم ها، می توان به پیامد های گسترده تحریم و آثار آن بر محیط زیست و بخصوص آلودگی هوا پی برد.
روش بررسی: در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است.
یافته ها: تحریم های اقتصادی به علت کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر محدودیت در فروش نفت و جذب سرمایه های خارجی، اعطای تسهیلات صندوق محیط زیست جهانی، انتقال فناوری های زیست محیطی و تولید بنزین در پالایشگاه های داخلی در پی محدودیت در واردات بنزین به کشور و محرومیت از تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، موجبات آلودگی هوا را فراهم آورده است.
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که تحریم ها موجب تنبیه دسته جمعی و فشار بر کل یک جامعه می شوند و با توجه به آنکه پیامدهای تحریم ها برای محیط زیست و بالاخص آلودگی هوا و امور مرتبط با آن نظیر سلامت، با زندگی کل جامعه ایران در پیوند است، با اصول و تعهدات حقوقی پذیرفته شده بین المللی ناسازگار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات