بررسی اصل بازدارندگی در حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار/ دانشگاه اصفهان

10.22034/jest.2021.44839.4698

چکیده

حقوق بین الملل محیط زیست که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است، اساسا مبتنی بر اقدامات بازدارنده و احتیاطی بوده و هدف غایی آن، حفظ محیط زیست جهانی از آلودگی و ایراد خسارت در جهت تامین سلامتِ بشریت است. وقوع آلودگی در یک نقطه از محیط زیست، از قابلیت انتقال و سرایت به نقطه دیگر و ایراد خسارات به آن برخوردار است. اصل بازدارندگی، قاعده ای بنیادین در سیاستهای توسعه محور و پایدار در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی و جنبه های اکولوژیکی کشورها محسوب میشود که از یکسو معطوف به پیشگیری از آلودگی و آسیب رسانی به محیط زیست است و از سوی دیگر متضمن اقدامات سیستماتیکِ حفاظتی و احتیاطی کشورها و سایر اشخاص حقوق بین الملل نسبت به فعالیتهای زیست محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی تحت حاکمیت و صلاحیت ملی میباشد. نقض اصل بازدارندگی با توجه به محدود بودن منابع محیط زیست و پروسه طولانی جایگزینی آن، موجبِ بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد خسارتهای متعدد به اجزاء محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک، گیاهان، وحوش و... میشود که بعضا غیرقابل جبران بوده و در نهایت، سلامت بشریت را تهدید میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات