تحلیل و ارائه چارچوب حقوقی حفظ و گسترش فضای سبز خصوصی شهری

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، گروه حقوق محیط زیست

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 استاد یار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد دماوند، تهران، ایران

10.22034/jest.2021.56905.5227

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و گسترش بی‌رویه شهرها، موجب تخریب باغات و فضای سبز شهری بخصوص کلانشهر تهران شده است. کثرت و تعدد قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز در کشور و یا عدم اجرای صحیح آن قوانین و مقررات به دلیل نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب و نیز ضعف سیاست های مدیریتی فضای سبز شهری و سلیقه ای عمل کردن برخی دستگاه های متولی حفظ و حمایت فضای سبز، به نوعی چالش های حقوقی در ارتباط با فضاهای سبز عمومی و خصوصی در کلانشهر تهران را ایجاد کرده است.

روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی می باشد و با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز خصوصی شهری و بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و مطالعات تطبیقی، لزوم و اهمیت بروزرسانی قوانین و اعمال الزامات قانونی در مرحله اجرا در جهت جلوگیری از نابودی فضای سبز شهری را اثبات می نماید.

تحلیل قوانین و مقررات موجود، حاکی از فقدان چارچوب حقوقی مناسب به دلیل کمبود قوانین و مقررات بازدارنده و نیز نبود قوانین ومقررات ایجابی برای حمایت از فضای سبزخصوصی، ضعف برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه توسعه فضای سبز خصوصی در کلانشهر تهران می باشد. بنابراین ﮐﺸﻮر ایران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ درقالب بسته های حمایتی و تشویقی (در بازه های زمانی خاص با توجه به حساب سود و زیان مالکین باغات و فضاهای سبز خصوصی) و اصلاح قوانین و مقررات موجود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ خصوصی ﺷﻬﺮی می باشد. در پایان با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات جاری، نسبت به تدوین چارچوب حقوقی حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهرها با تأکید بر کلانشهر تهران اقدام گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات