تعیین شدت آلودگی و استاندارد منطقه ای تالاب هورالعظیم با بررسی سه شاخص ژئوشیمیایی مولر، پل و فاکتور تجمع

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران دانشکده محیط زیست ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران گروه علوم محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران گروه زمین شناسی، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق از رسوبات تالاب هورالعظیم جهت منشایابی عناصر، تعیین غلظت فلزات سنگین و شاخص شدت آلودگی استفاده شد. نمونه برداری در سال 1398 در ده ایستگاه انجام گرفت. در مجموع 100 نمونه به طور کامل هضم گردید و غلظت عناصر مشخص گردید. جهت هضم نمونه ها از روش هضم کامل استفاده شد و در نهایت، نمونه ها مورد آنالیز شیمیایی سه مرحله ای قرار گرفتند. بدین ترتیب هر یک از عناصر در چند مرحله متوالی و با استفاده از مواد شیمیایی مختلف، تفکیک شده اند.

میانگین غلظت رسوبات سطحی تالاب هورالعظیم عناصر روی ، نیکل ، وانادیوم ، سرب ، کبالت ، مس ، کلسیم ، منگنز ، آلومینیوم و آهن در ده ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت که مطابق ذیل می باشد:

بنابراین بیشترین غلظت به ترتیب مربوط به عناصر منگنز، نیکل، وانادیوم، روی، کبالت، مس و سرب است. نتایج حاصل از شاخص مولر نشان داد که تالاب به هیچ کدام از عناصر آلوده نیست. اما نتایج حاصل از شاخص پل و فاکتور تجمع، روند مختلف آلودگی را نشان داد.

مطابق شاخص ژئوشیمی مولر منطقه مورد مطالعه فاقد آلودگی بود. شاخص ژئوشیمی پل نشان داد که منطقه از نظر عناصر بررسی شده بدون آلودگی تا آلودگی کم است و شاخص فاکتور تجمع، غنی سازی اندک تا تقریبا شدیدی را برای عناصر نشان داد. با توجه به استاندارد منطقه ای تعیین شده و استقرار چاه های نفتی در نزدیکی ایستگاه های مورد مطالعه، خشک شدن تالاب و از بین رفتن جانوران و گیاهان منطقه نتیجه گیری شد که شاخص مولر و پل برای این منطقه مناسب نبوده و شاخص فاکتور تجمع به دلایل ذکر شده صحیح تر و منطقی تر به نظر می رسد و منطقه آلودگی زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات