ارزیابیِ تفسیریِ کیفیت حسابرسی سبز تحتِ وجودِ مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت‌های بازار سرمایه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد نور، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، ایران

چکیده

محتوایِ بالای اطلاعات در گزارشگری، اثر مهمی بر شکل گیری رویکردهای تصمیم گیری ذینفعان در سطح بازارهای دارای نمایندگی دارد. خوانایی گزارشگری مالی به عنوان یک مکانیزم محتوایی ضمن اینکه سطح تعامل پذیریِ اثربخش بین شرکت با ذینفعان را توسعه می بخشد باعثِ کاهشِ شکاف انتظارات بین شرکت با حسابرسان می گردد. هدف این پژوهش ارزیابیِ تفسیریِ کیفیت حسابرسی سبز تحتِ وجودِ مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت‌های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی در بخش نتیجه توسعه ای و از نظر نوع داده ترکیبی محسوب می شود. لذا براساسِ ماهیت تحلیلِ ارزیابیِ تفسیری (IRP) به منظور شناسایی مولفه‌ها (کارکردهای کیفیتِ حسابرسی سبز) و مضامین پژوهش (خوانایی گزارشگری پایدار) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه‌ها و گزاره‌های شناسایی شده در قالب پرسشنامه‌های ماتریسی توسط ۲۰ نفر از مدیران مالیِ شرکت‌های صنعتِ پتروشیمیِ بازار سرمایه مورد ارزیابی رتبه‌بندی تفسیری (IRP) قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، تحت وجودِ مضمونِ اجتماعی به عنوان مرجع اثربخشِ خوانایی گزارشگری مالی، کارکرد‌ِ توسعه‌ای مطلوب ترین مبنا در ارتقایِ کیفیتِ حسابرسی سبز محسوب می شود. در واقع این نتیجه نشان می دهد، از آنجاییکه کارکرد‌های توسعه‌ای در حسابرسی زیست‌محیطی به عنوان یک استراتژی نهادی در دستورِ حاکمیت و نهادهای بالادستی همچون سازمان بورس اوراق بهادار؛ دیوان محاسبات و سایرِ سازمان‌های تخصصی می‌باشد، وجودِ افشایِ اطلاعات اختیاری برمبنای مکانیزم های اجتماعی در صورت‌های مالی به حسابرس کمک می‌کند تا گزارش‌های مستدل‌تری نسبت به قابلیت‌های توسعه‌ای شرکت در بخش زیست‌محیطی ارائه دهد و به‌واسطه اثربخشی حسابرسی ‌سبز، می‌توان به افزایش سطح پایبندی شرکت‌ها به رعایت الزامات زیست‌محیطی امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات