ارائه مدل بهینه سازی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه عمران، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/jest.2021.54204.5122

چکیده

- امروزه کلان شهر‌ها نقش بسیار مهمی در آلایندگی محیط زیست دارند، با توجه به اتلاف زیاد انرژی در ساختمان‌های مسکونی موجـود، انتخاب راهکار مناسب برای کاهش مصـرف انرژی در این بخش حائز اهمیت بسیار است. در این تحقیق ابتدا مقدار انرژی مصرفی سالانه یک تیپ ساختمان مسکونی8 طبقه در تبریز با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس شبیه سازی شده است. سپس مقدار انرژی مصرفی سالانه ساختمان مذکور با شرایط آب و هوای دو اقلیم متفاوت یزد و رشت نیز شبیه سازی شد تا میزان مصرف انرژی ساختمان در هر 3 شهر مقایسه شود. سپس با کمک نرم افزار شبیه سازی JePlus انرژی مصرفی حالت‌های مختلف ساختمان (جهت گیری ، موقعیت ، دما، اقلیم)، درهر 3 شهر شبیه سازی شد تا مشخص شود ساختمان از لحاظ مصرف انرژی چه رفتاری دارد و در نهایت مقدار انرژی مصرفی گرمایشی و سرمایشی ساختمان به عنوان توابع هدف انتخاب شده و توسط نرم افزار JePlus + EA بهینه سازی انجام گرفت. نتایج بهینه سازی نشان داد که با توجه به پارامترهای یکسان در نظر گرفته شده برای هر سه اقلیم، میزان کاهش مصرف انرژی در شهر رشت 16 درصد ، یزد 14 درصد و تبریز 12 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات