بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آمونیاک ماده ای سمی و خطرناک برای ماهی است که در آب به دو شکل یونیزه(NH4+) که غیر سمی و شکل مولکولی (NH3) که برای ماهی سمی است،وجود دارد.
در این پژوهش اثر سمیت حاد آمونیاک بر گونه کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.
ماهیان مورد استفاده در این آزمایش ماهیان انگشت قد 10 تا 20 گرمی بودند که ابتدا میزان LC50 آمونیاک در زمان های 24، 48، 72و 96 ساعت به دست آمد که به ترتیب 4/23 ،5/20، 25/16،25/14 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل که معادل 20/2، 85/1، 45/1، 99/0 میلی گرم در لیترآمونیاک مولکولی(NH3) می باشد، محاسبه گردید.(میانگین نوبت اول و دوم)
سپس بافت کبد ماهی کپور معمولی در مجاورت با غلظت های مختلف آمونیاک که به ترتیب 25،20،14،8میلی گرم در لیتر آمونیاک کل که معادل31/0، 88/0، 73/1، 51/2میلی گرم در لیترآمونیاک مولکولی(NH3) بودند قرار داده شد و از نظر ضایعات میکروسکوپی و هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل نشان دادکه در کبدپس ازقـــرار گیری در مجاورت با آمونیاک پدیده هایی نظیرادم داخل سلولی هپاتوسیت هاونکروز هپاتوسیت ها و در غلظت های بالاترپرخونی ،نکروز کانونی مزمن،نکروز بافتی،نفوذ سلول های آماسی، آنمی، ترومبوزعروق و حضور ملانین و صفرا تا حد نسبتاً زیاد در غلظت های بسیار بالاتر حضور ملانین و صفرا در حدبسیارزیاد به همراه خونریزی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها