مدل سازی روند تغییرات کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل swat در حوضه آبریز ارداک مشهد

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس حفاظت کیفی/ آب منطقه ای خاسان رضوی

2 دبیر کرسی انرژی های پاک و تجدیدپذیر یونسکو

3 دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف: در سال های اخیر با توجه به گسترش آلودگی منابع آب و با وجود گزارشات و تکنیک های مختلف، مدل‌های هیدرولوژیکی به‌واسطه توانمندی بسیار زیاد آنها در تجزیه و تحلیل اطلاعات و صرفه جویی های اقتصادی ناشی آز آنها به ابزارهای مناسبی برای مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب تبدیل شده اند. در این مطالعه با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT، که بر اساس پدیده های فیزیکی وغیر فیزیکی حاکم برمحیط آب عمل می نماید، نسبت به مدل سازی کمی و کیفی آب رودخانه ارداک مشهد که بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز در بخش های شرب و کشاورزی این کلان شهر را تامین می نماید اقدام گردیده و وسیله مناسبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی را فراهم می‌نماید.

روش بررسی: پس از ورود اطلاعات و ساخت مدل در فضای Swat، برای واسنجی و صحت سنجی کمیت های دبی، NO3، MINP، TSS، DO و CBOD در مدل SWAT-CUP، عمل نمونه برداری و آزمایش پارامترهای مختلف کیفی آب در 12 دوره یک ماهه در طول سال آبی 98-99 انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که به غیر از نیترات میزان سایر پارامترهای کیفی آب مانند فسفر، رسوب و مواد آلی در فصول پرآب سال بیشتر است.

بحث و نتیجه گیری: مدل ساخته شده توانایی مناسبی در شبیه سازی وضعیت واقعی رودخانه دارد و می‌توان از آن برای تعریف و اجرای انواع سناریوهای موثر بر کیفیت آب استفاده و با آزمودن گزینه های مختلف بهترین شیوه ها را شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات