تاثیر ملاحظات زیست‌محیطی بر بازاریابی سبز در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 3. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران

4 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد بازاریابی سبز در بسیاری از سازمان‌ها مورد استقبال قرار ‌گرفته است و در آن بازاریابان در تلاش هستند تا مسائل مرتبط با محیط‌زیست را در فرایند بازاریابی اعمال کنند؛ این امر حاکی از توجه به مسؤولیت‌های اجتماعی در فرایند بازاریابی سازمان‌ها است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرگذاری ملاحظات زیست‌محیطی بر بازاریابی سبز در صنعت هتلداری پرداخته است.

روش بررسی: پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان هتل‌های شهر شیراز است. تعداد نمونه آماری نیز 200 نفر می باشد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که ملاحظات زیست‌محیطی هتل ها با اثر 812/0 بر بازاریابی سبز تاثیرگذار است و این متغیر در مجموع 65 درصد از تغییرات بازاریابی سبز را تبیین می‌کند. همچنین تاثیر ملاحظات زیست‌محیطی بر هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی سبز (استراتژیک، تاکتیکی و داخلی) و نیز تاثیر ابعاد ملاحظات زیست‌محیطی (داخلی و خارجی) بر بازاریابی سبز مورد تایید قرار گرفت.

بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها و روابط بین متغیرهای تحقیق می‌توان گفت که اجرای موثر فعالیت‌های بازاریابی سبز متکی به ملاحظات زیست‌محیطی کارکنان و مدیران است؛ بنابراین مدیران هتل به منظور داشتن رویکرد مناسب بازاریابی سبز باید اندیشه سبز بودن و رفتار سبز را در بین کارکنان آموزش دهند و فرایندها و فعالیت های هتل را مبتنی بر این اصول تنظیم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات