شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. * (مسوول مکاتبات)

3 استادیارگروه معماری و شهرسازی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jest.2022.63012.5492

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضرافزایش جمعیت و ساخت و ساز به بهانه توسعه بویژه در مناطق اکولوژیکی موجب شده است که به منظور استحصال اراضی مسکونی با قطع درختان ، محیط زیست طبیعی دچار تخریب گردد .مسکنی که عموما  در این مناطق ساخته می شود با اقلیم این مناطق سازگار نیست و با هدر رفت منابع  انرژی  و آلودگی  محیط زیستی، سلامت محیط پیرامونی را به مخاطره انداخته است. این پژوهش سعی دارد به شناسایی مهمترین مولفه های  محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان در جزیره مینو بپردازد.
روش بررسی: در این پژوهش داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی و براساس قضاوت خبرگان  مبتنی بر روش گلوله برفی جمع آوری شده است و با استفاده از ابزار پرسشنامه وتحلیل سلسله مراتبی AHP داده های پژوهش بررسی شده است.
یافته ها: براساس نتایج این پژوهش معیارهای اصلی طراحی مسکن اکولوژیک در جزیره مینو از دیدگاه خبرگان در سه گروه اصلی سازگاری زیست محیطی ،سازگاری اقلیمی و معماری سبز قابل دسته بندی است و مولفه های " طراحی طبیعت گرا و تأمین مطلوب سرانه فضای سبز"، "بهره مندی از نور کافی" و" بهره مندی از تهویه مطلوب" در میان همه مولفه ها از بیشترین اهمیت برخوردار است
بحث و نتیجه گیری: با اولویت بندی مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک در جزیره مینو توجه تصمیم گیران دولتی و جامعه محلی به ساخت مسکنی جلب می گردد که در عین توجه به اقلیم و کاهش مصرف انرژی های فسیلی،  سازگار با محیط زیست باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده 2 با عنوان"ارائه راهبردهای طراحی مسکن حداقل اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: جزیره مینو )"می باشد که با راهنمایی نویسنده3 و مشاوره نویسنده 4 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تدوین شده است.

2- دانشجوی دکتری تخصصی،گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3- استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. * (مسوول مکاتبات)

4- استادیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

1- This article is derived from the second author's doctoral thesis entitled " Providing Design Strategies of Minimal Ecological Hausing (Case Study: Minoo Island)", supervised by the third author and advised by the fourth author, at Islamic Azad University (shahr-e-kord Branch).

2- Phd candidate, department of architecture, shahr-e-kord branch, Islamic Azad University, shahr-e-kord, iran.

3- Assistant Professor of Urban Development Department, Shahid Rajaei Tarbiat University. ­*(Corresponding author)

4- Assistant Professor, Department of Architecture and Urban study, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

1- Biome

 1. S et al.. (1390). An Analysis of the Factors Affecting the Promotion of Informal Settlements Based on Housing Components Minimum Comparative Study of Ahvaz and Tabriz Metropolises, Journal of Physical Development Planning, Third Year, No. 6, 10th consecutive, Summer, pp:64. (In Persian)
 2. Kurochkina ,V .A .(2021). Urban water bodies as the basis for functioning of public spaces, E3S Web of Conferences 217 02004 ,pp2
 3. Vander Ryn, S., & Cowan, S. (1396). Ecological Design Island Press Washington. DC Google Scholar.‏
 4. Mahmoudi, M. (1391), Housing development compatible with sustainable development, University of Tehran Press, pp. 4. (In Persian)
 5. Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307.‏
 6. McIntosh, (2013). Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, Fourth edition
 7. Haj Ghani, , Ahmadi, F. (1394). A Review of the Literature of Landscape Ecology, Landscape, 32 N, pp.61. (In Persian).
 8. Baran, M., Yıldırım, M., & Yılmaz, A. (2011). Evaluation of ecological design strategies in traditional houses in Diyarbakir, Turkey. Journal of Cleaner Production, 19(6-7), pp.609-619.
 9. Zohari, S.(2017). Comparative comparison of indigenous architectural components with ecological design principles and criteria,National Conference on Modern Knowledge and Technology in Engineering in the Technology Era, pp: 693. (In Persian)
 10. Bitaraf, H., Habib, , Zabihi , H. (1397). Native ecological and ecological architecture principles in the design of residential complexes in Iran to improve their quality, Urban Management, No.52 Autumn 2018. pp:208. (In Persian)
 11. ‏Johns, D.(2019). History of Rewilding: Ideas and Practice. In Rewilding; Pettorelli, N., Durant, S.M., du Toit, J.T., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, pp. 12–33.
 12. Vettorato, D. (2011). Bridging Urban Morphology and Energy Performance Analysis, In 47th ISOCARP Congress, pp. 97.
 13. Beier, J., Thiede, S. & Herrmann, C. (2017). Energy flexibility of manufacturing systems for variable renewable energy supply integration: Real-time control method and simulation, Journal of Cleaner Production; 141, 661-648.
 14. Notario, D., Suprata, F., Canti, M. & Karmawan, LU. (2021). Mitra: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 5(1) ,pp. 197-201
 15. Astafyeva ,O E. (2017) Features of the organization of an effective management system of resource saving and energy efficiency in various sectors of the economy. Vestnik universiteta 2 .197–201.
 16. Ogorodnikov, I A. (2017). Construction of eco-houses in different countries. Energy and resource efficiency of low-rise residential buildings (Novosibirsk: Institute of Thermophysics named after S.S. Kutateladze of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences) pp 71–100.
 17. Kurochkina, V. A. (2021). The impact of long-term construction subjects and industrial areas on the geoecology of cities and development of depressed urban spaces, The Eurasian Scientific Journal 6.pp2-4.
 18. Mestre, N. NBS. (2018). (no more, so much) Nature-Based Solutions: Metabolisms, urban ecosystems, and other canned nature In Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, Spain, Volume 375, pp. 46–51.
 19. ‏Batyr, Yu.G., Lopatchenko, I.M., Aliieva, P.I., Akhmedova, O.O., Ruban, A.V., Stankevych, S.V., Zelenin, Yu.A., Kanakova, A.Ye. (2021). Environmental protection and public environmental policy in the Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11,pp.346-348.
 20. Attmann, O. (1393). Translated by Fereshteh Sadeghi, Green Architecture "Advanced Materials and Technologies", Tehran: First and Last Publications, First Edition.pp89,91. (In Persian)
 21. Kim, , Van den berg, M. (2010). Summary of night noise guidelines for Europe ,Noise and health, 12(47), pp61.
 22. Samadyar, H., Samadyar, H. (2006). Factors affecting the control of noise pollution caused by transportation in urban pathways, In Proceedings 2nd Conference of Air Pollution and Its Effects on Health, 6th September, Tehran, Iran, pp. 1-6.
 23. Mirtaheri, F., Samaei, Zh. & Kasmaei, Zh. (2014). monitor the status of noise pollution and assesment day and nighte on the shahid Hakim highway in tehran, Danesh-e-Entezami Quarterly, 2(5), PP.67-80. (In Persian)
 24. Neira M., Prüss-Ustün,A. & Mudu, P. (2018). Reduce air Pollution to Beat NCDs from Recognition to Action, The Lancet, 392 (10154), 1178-79
 25. Luckett, K. (2009). Green roof construction and maintenance. New York : McGraw-Hill.pp138.
 26. Nassar, U. A., El-Samaty. H. S. & Waseef, A.A. (2017). Water sensitive urban design: a sustainable design approach to reform open spaces in low-income residential rehabilitation projects in Egypt. Journal of Urban Planning, Landscape & environmental Design, 2(3),pp. 123-148.