ارزیابی اثر تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های کیفی لاری ذرین مادت رقم (هیبرید KSC 704)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشیار دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ، دانشگاه جیرفت

10.30495/jest.2022.66594.5661

چکیده

زمینه و هدف: این آزمایش جهت بررسی اثر تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر عملکرد، اجزای عملکردو شاخص‌های کیفی لاین مادری ذرت رقم(هیبریدKS 704)به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل برپایه طرحبلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه نمونه دانشگاه جیرفت در سال زراعی 1394 اجرا شد

روش برسی: چهارسطح کو(NPK)به ترتیب(شاهد،30درصد،70درصدو 10درصدتوصیه کودی)به عنوان فاکتور اصلی و دو سطح استفاده و عدم استفاده از زغال زیستی و سه سطح قارچ تریکودرما؛شامل(شاه،Trichoderma atrovirid و Trichodema harzianum)به عنوان فاکتورهای فرعی درنظر گرفته شدند.کلیه عملیات کاشت وداشت انجام شددر نهایت با برداشت یک متر مربع ازهر واحد آزمایشی،بلال‌ها جدا و تحت شرایط عادی خشک شده،و صفاتی مانند تعدادردیف در بلال،تعداد دانه در ردیف،تعداد دانه در بلال،وزن هزار دانه و عملکرد دانه ثبت شدند.جهت بررسی کیفیت بذرهای تولیدشده روی بوته‌های مادری و محاسبه سرعت جوانه‌زنی،درصد گیاهچه عادی،طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه،آزمون‌ جوانه‏زنی استاندارد انجام شد.

یافته‌ها:نتایج نشان داد که استفاده از زغال زیستی،گونه‌ تریکودرما و سطوح مختلف کودی بر درصد گیاهچه عادی،سرعت جوانه‌زنی،طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه در آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد بر عملکرد و اجزای عملکرد اثرمعنی‌داری داشت،به نحوی تیمار اثر متقابل 100درصد توصیه کودی درقارچ Trichoderma harzianum نسبت به تیمار اثر متقابل شاهد-شاهدسبب افزایش 55درصدی عملکرد دانه شد و برهمکنش زغال زیستی در قارچTrichodema harzianum و برهمکنش زغال زیستی و 100درصد توصیه کودی نسبت به تیمارهای شاهد به ترتیب سبب افزایش 36 و41 درصدی سرعت جوانه‌زنی شد

نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از زغال زیستی، سطوح کودی مختلف و قارچ Trichodema harzianum باعث افزایش کمیت و کیفیت بذور تولیدشده روی بوته مادری نسبت به شرایط شاهد شد و اگرچه تیمارهای مورد استفاده(زغال زیستی و گونه‌های قارچ تریکودرما)کمیت مصرف کود را تحت تأثیر قرارنمی‌دهنداما ازطریق افزایش کارایی مصرف کود(درشرایط مصرف کود کافی)باعث افزایش توان خاک‮های زراعی و کاهش آلودگی محیط زیست ‏شوند

کلیدواژه‌ها