تحلیل استنادی مقالات مرتبط با حوزه طراحی شهری در پایگاه وب آف ساینس بین سال های 1985 تا 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی وحدت، تربت جام، ایران.

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

10.30495/jest.2022.64057.5551

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف معرفی و بررسی مقالات پر استناد، نویسندگان برتر، مجلات برتر، موسسات دانشگاهی برتر، میزان همکاری بین نویسندگان و روند تولیدات علمی هر سال در حوزه طراحی شهری کشورهای مختلف به ویژه ایران بر اساس داده های پایگاه وب آف ساینس بین سال های 1985 تا ۲۰۲۰ انجام گرفته است.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم سنجی است که به روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه تحقیق را مقالات حوزه ی طراحی شهری نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس بین سال های 1985 تا 2020 تشکیل می دهد. جست و جو در پایگاه وب آف ساینس بر اساس 4 روش صورت گرفت و بعد چند مرحله فیلتر کردن در نهایت تعداد 1789 مقاله مرتبط با حوزه طراحی شهری جهت تحلیل استنادی حاصل گردید. سپس داده های حاصله جهت تحلیل استنادی وارد نرم افزار تحلیل استنادی هیست سایت و نرم افزار ایجاد شبکه های علمی ووس ویورشد.

یافته ها: طبق تحلیل ها و نتایج حاصله از پژوهش و داده های به دست آمده، برترین های حوزه طراحی شهری به صورت دقیق بر اساس شاخص استناد تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید سال 2014 موفق ترین سال به لحاظ تولید مقالات پر استناد و کشورهای آمریکا، چین و استرالیا به ترتیب تولید کننده پر استنادترین مقالات حوزه طراحی شهری بوده و دانشگاه های برکلی آمریکا، یوتا آمریکا و میشیگان آمریکا به عنوان برترین موسسات دانشگاهی به لحاظ تولید مقالات پر استناد حوزه طراحی شهری قرار گرفته اند. در این میان کشور ایران در رتبه 21 کشورهای جهان به لحاظ تولید مقالات پر استناد حوزه طراحی شهری قرار گرفته و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی و تربیت دبیر شهیدرجایی به ترتیب به عنوان برترین موسسات دانشگاهی به لحاظ تولید مقالات پر استناد حوزه طراحی شهری در ایران قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات