شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر زنجیره تامین سبز در صنعت طیور(تکنیک DANP)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.*(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

10.30495/jest.2023.67011.5672

چکیده

زمینه و هدف:جهانی‌سازی، افزایش مقررات سازمان‌ها و اصرار مشتریان درباره رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز، به منظور بهبودعملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند.هدف این پژوهش؛ شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین شاخص‌های موثربر زنجیره تامین سبز صنعت طیور در استان تهران می‌باشد.

روش بررسی: در ابتدا کلیه پژوهش های منتشرشده در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز مرتبط با صنعت طیور استخراج گردید. که حاصل آن طراحی مدلی شامل 20 عامل در 6بُعد است. این پژوهش با توجه به ماهیت آن ؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است . با توجه به ساختار غیر سلسله مراتبی شاخص ها و معیارهای عملکرد، از روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی DANP برای وزن دهی معیارها استفاده شد. که پس از شناسایی معیارهای تاثیرگذار زنجیره تامین سبز طیور ایتدا با استفاده از تکنیک DEMATEL عوامل اصلی باهم مقایسه و عوامل با درجه اهمیت کم، حذف شدند و سپس با استفاده از تکنیک ANP رتبه‌بندی نهایی صورت گرفته است.

یافته ها: نتایج محاسبات حاصل از بکارگیری تحلیل دیمتل و تحلیل شبکه‌ای ANP نشان می‌دهد که از میان شش عامل موثر برزنجیره تامین سبز در صنعت طیور ، عوامل تأمین‌کنندگان سبز بیشترین تاثیرگذاری و پس از آن عوامل قوانین وحمایت سبز، محصولات سبز، عوامل تکنولوژی و تخصص سبز، سازمان و ارتباطات سبز و منابع انسانی سبز در اولویت‌های بعدی قرار می گیرند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل تامین‌کنندگان سبز بیشترین اثررا بر زنجیره تامین سبز داشته وعوامل تکنولوژی سبز و منابع انسانی سیز پایین ترین الویت را داشته اند که لزوم توجه هرچه بیشتر به استفاده از تکنولوژی در این حوزه مورد تاکید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات