رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار/ گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار/ گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علوم و تحقیقات. تهران . ایران

10.30495/jest.2023.55548.5196

چکیده

اجرای حقوق بین‏الملل محیط زیست در نظام‏های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین‏الملل معاصر به شمار می‏آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین‏المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین‏الملل از قبیل عرف بین‏المللی و آرا و رویه‏های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین‏الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می‏باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین‏الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می‏دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت‏های اجرایی، ظرفیت‏های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین‏الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین‏المللی ضروری به نظر می‎‏رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات