پیش بینی میزان و نحوه پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان و روش کنترل H2S در نیروگاه های زمین گرمایی

نویسندگان

چکیده

خار قابل دید خروجی از برج خنک کننده و بوی H2Sقابل تشخیص، عمده ترین آثار زیست محیطی وجود تاسیسات زمین گرمایی می باشد که همراه با نگرانی عمومی نسبت به قرار گرفتن در معرض سم جیوه و آرسنیک وتشعشع ناشی از رادون از دیر باز به این تصور دامن زده است که کیفیت هوا تحت تاثیر ناخوشایند فعالیت یک نیروگاه زمین گرمایی می باشد .
در حقیقت تاثیر تاسیسات زمین گرمایی بر کیفیت هوا در مقایسه با بسیاری از صنایع یا نیروگاه های سوخت فسیلی کم است .
چنان چه در ایجاد تاسیسات زمین گرمایی و بهره برداری از نیروگاه مربوطه کیفیت هوا مورد توجه قرار گیرد، نگرانی از کیفیت هوابر طرف و تاخیر واخلال در اخذ مجوز فعالیت نیروگاه در اذهان عمومی منتفی خواهد شد.
جمع آوری زود هنگام اطلاعات و ایجاد برنامه های حفر چاه های و تولیدی وبهره برداری از نیروگاه، ضمن توجه به کیفیت هوا در آینده و اجرای برنامه دقیق ‎آموزش، رمز موفقیت در دستیابی به کیفیت هوای مطلوب می -باشد. تحقیق حاضر جهت پیش بینی پراکنش یکی از گازهای اصلی نیروگاه های زمین گرمایی برای چاره اندیشی در مورد عوارض احتمالی است. پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز در مدل سازی آلاینده های هوا از جمله غلظت، دبی، سرعت و حرارت گاز خروجی، از مدل ADMS-URBAN که قابلیت مدلسازی منابع مختلف آلاینده مانند نقطه ای، خطی و حجمی را با در اختیار داشتن پارامترهای فوق دارد، استفاده گردید. پیش بینی نشان که با بهره برداری از نیروگاه زمین گرمایی سبلان تولید گاز H2S از حد استاندارد تجاوز نمی کند.

کلیدواژه‌ها