تبیین عوامل موثر بر بر تقویت مردم گرائی گذرها در فضاهای شهری نمونه موردی: محله کوتی شهر بوشهر

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد بخش مهندسی فضای سبز گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران

10.30495/jest.2023.60831.5395

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نیازهای بنیادی بشر، ارتباطات اجتماعی است و پاسخگویی به این نیاز و تامین بستر مناسب برای آن، یقیناً مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است. گذرها به عنوان یک فضای شهری نقشی چشمگیر در پاسخ به این بعد از حیات انسان در جوامع شهری دارند چرا که با حمایت از افراد مختلف، قابلیت خلق فضاهای مردم گرا را خواهند داشت.گذر کوتی نیز مانند بسیاری از گذرها در شهرهای تاریخی کشور، در شهر بوشهر، روزگاری مرکز تعاملات و اجتماعات مردم بوده که طی زمان، نابسامان شده و اراضی آن به صورت متروک رها گشته و کارایی خود را به عنوان بخشی از فضای شهری از دست داده است.

روش: بنابراین در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر حضور مردم در فضاهای شهری استخراج و در مرحله بعدی از مشاهدات میدانی محدوده مورد مطالعه و 487 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران برای سنجش نظرات کاربران در این ارتباط استفاده گردید و سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS از روشهای تحلیل عاملی، آزمون پیرسون و واریانس، داده ها تحلیل شد.

یافته ها: از میان 24 متغیر سنجش شده، 6 عامل کلیدی موثر بر تقویت فضاهای مردم گرا تعیین گردید. شامل تعاملات اجتماعی، وابستگی مکان، احساس امنیت، افزایش جذابیتهای بصری، حس تعلق و هویت مکان. نتایج آزمونها نشان می دهند علاوه بر همبستگی قوی میان عوامل، آنها بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند.

نتیجه گیری: بنابراین، با در نظرگیری این عوامل در مدیریت، برنامه ریزی و طراحی این گذر در شهر بوشهر می توان هویت مغفول مانده گذشته آن را احیاء نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات