بررسی توانایی گیاه اسطوخودوس ( Lavandula vera ) در پالایش زیستی MTBE از منابع آب و خاک

نویسندگان

چکیده

متیل ترسیو بوتیل اتر C5H12O یک ماده آلی اکسیژن دار است که به عنوان جایگزین سرب در بنزین معرفی و امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان به بنزین های بدون سرب اضافه می شود .
این ماده دارای توان آثار سوء بر بدن انسان و زیان های زیست محیطی می باشد. مصرف بالا، مقاومت زیاد به تخریب زیستی، انحلال پذیری بالا در آب، جذب ضعیف به ذرات خاک، تحرک بالا در آب و خاک عواملی است که باعث شده MTBE توانایی آلــودگی آب های زیر زمینی را داشته باشد.
برای پایش محیط زیست و پاک سازی آن از منابع آب و خاک از روش های مختلفی استفاده می کنند که عموما کم بازده و پرهزینه می باشد. یکی از راه های مناسب در این ماده از آب ها، پایش زیستی به وسیله گیاه (Phytoremediation) می باشد . در این روش گیاه باعث بازیافت و پایش منابع آب و خاک از ماده MTBE می گردد.
هدف از این تحقیق بر آورد توانایی گیاه اسطوخودوس در پایش زیستی MTBE از منابع آب و خاک و جذب و بازیافت آن از خاک به منظور پیشگیری از حرکت آن به سمت منابع آب می باشد تا با کاشت آن در مکان های مناسب امکان پیشگیری از آلودگی و همچنین پایش منابع آب فراهم شود. برای بررسی توانایی این گیاه در پایش MTBE از کاهش وزنی MTBE استفاده می شود. نتایج حاصل نشان می دهد این گیاه با86/34 % کاهش وزنی MTBE طی مدت 7 روز از محیط کشت خود گیاه مناسبی برای ایـن منظــور می باشد .

کلیدواژه‌ها