بررسی بازیافت دانه های تغییر شکل یافته ( ضایعاتی ) حاصله از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری

نویسندگان

چکیده

انسان عصر جدید در فکر و تلاش عملی برای یافتن راه حل های مناسبی است تا بتواند قسمت اعظم ضایعات صنعتی را به جای دور ریختن در آب ها و اقیانوس ها و انباشتن در کویرهای بی سرنشین جهان سوم ، به طریقی مورد مصرف مجدد قرار دهد.
ضایعات حاصل از مصرف پودر های جوشکاری زیر پودری نیز یکی از ضایعات صنعتی آلوده کننده محیط زیست است. در این تحقیق سعی شده با کمک دستگاه های تعیین کننده نوع فازها (ایکس ری دیفراکتومتری XRD) ، تعیین کننده ترکیب شیمیایی (ایکس ری فلوروسنس XRF)، بررسی نوع و شکل فازها (الکترومیکروسکوپ روبشی SEM)، تعیین کننده آنالیز فازها در ضمن بررسی-های الکترومیکروسکوپ روبشی (پراکنده کننده انرژی اشعه ایکس EDX)، تعیین کننده مقدار کربن و گوگرد (دستگاه اشترولاین) و با استفاده از روش های آسیاب، جداسازی، فرآوری، فرمولاسیون و زینترسرامیکی روشی برای مصرف مجدد ضایعات جوشکاری زیرپودری یافته شود.
طی این تحقیق مشخص گردید که با جداسازی ذرات آهنی افزوده شده ضمن کاربرد به ترکیب پودر، می توان ضایعات حاصل از پودر تغییر شکل یافته را مجدداً جهت ساخت پودر جوشکاری مورد استفاده قرار داده و اثرات زیست محیطی آن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها