جداسازی میکروارگانیسم های حذف کننده کادمیم از سواحل غرب بندرعباس

نویسندگان

چکیده

کی از بهترین راهکارها جهت حذف فلزات سنگین از پساب کارخانه ها، استفاده از میکروارگانیسم ها است. میکروارگانیسم های محیطی مقاوم که از مناطق آلوده جداسازی می شوند، برای این منظور مناسب هستند. ورود پساب کارخانه ها و گسترش فعالیت های اقتصادی در منطقه غرب بندرعباس، سواحل این ناحیه را به فلز سنگین کادمین آلوده نموده است. برای این منظور از رسوب سطحی 9 ایستگاه واقع بر 3 گذرگاه (ترانسکت) نمونه برداری گردید. باکتری های Citrobacter.sp، Pseudomonas.sp، E.coli از رسوبات جداسازی شدند. سینتیک رشد باکتری ها در چهار غلظت 1.5، 2، 2.5 و 3 میلی مولار نمک کادمیم نشان داد که از منحنی رشد باکتری ها تبعیت می کنند. توانایی باکتری ها در میزان حذف کاتیون کادمیم از محلول دارای 100 میلی گرم بر لیتر نمک نیترات کادمیم، بین 23 تا 66.5 درصد تاثیرپذیری متغیر بودند. بنابراین استفاده از چنین سویه های مقاوم جداسازی شده از رسوبات مناطق آلوده که توانایی زیادی در حذف کاتیون کادمیم را از خود نشان دادند به صورت کاربردی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها