مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

نویسندگان

چکیده

غلظت بالای نمک به علت اثرات نامطلوب آن بر روی فعالیت های حیاتی و ساختمان سلولی میکروارگانیزمها به طور قابل توجهی بازدهی تصفیه را در فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلابهای شور کاهش می دهد.
فاضلاب مصنوعی ترکیب شده از ملاس رقیق، اوره، نمکهای بافر فسفات و انواع غلظتهای نمک (%0.7-2.5) NaCl، در یک راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) تصفیه شد. جهت راه اندازی لجن برگشتی محیط لجن فعال یک تصفیه خانه شهری به راکتورهای MBBR که 50% حجم آن با آکنه هایی به شکل استوانه های کوچک شیاردار و از جنس پلی اتیلن پر شده بود، تلقیح گردید. اثرات متغیرهای مهمی چون بارآلی (Ls)، بار هیدرولیکی (Q/A)، و غلظت نمک در عملکرد سیستم MBBR بررسی شدند. یک مدل ریاضی عملکرد سیستم را در غلظت های مختلف نمک و بارهای آلی متفاوت به طور جداگانه توصیف می کند. ثابت های مدل با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. معادلات بدست آمده در شرایط مشابه و در مقادیر امتحان شده از پارامترها می تواند در سیستم های MBBR مورد استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها