تعیین بقایای حشره کش دیمتوات بر روی محصول خیار ( استان فارس ) 1383

نویسندگان

چکیده

در این بررسی باقیمانده حشره کش فسفره دیمتوات بر روی خیار که مهمترین محصول صیفی استان فارس است در سال 1383 اندازه گیری شد. در این مطالعه از روش TLC Scanner استفاده شد. منطقه به 3 زیر حوزه رود کر، رود کرسیوند و زیر حوزه سیوند تقسیم شد. در هر یک از زیر حوزه ها، 6 محل جهت نمونه برداری انتخاب شدند و از خیارهای مربوط به هر محل هنگام عرضه به بازار به صورت تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان داد که، 66.7% نمونه ها مقدار باقیمانده دیمتوات بیش از حدود استاندارد، 22.2% از نمونه های باقیمانده کمتر از حد استاندارد ولی نزدیک به آن و در حدود تحمل و در 11.1% از نمونه های برداشت شده حشره کش دیمتوات دیده نشد.
در مقایسه نتایج بدست آمده از بقایای حشره کش دیمتوات خیار، این 3 زیر حوزه با استفاده از روش Krushal-wallis اختلاف معنی داری مشاهده نشد و مقایسه نتایج بدست آمده محصولات در مناطق انتخاب شده در 3 زیر حوزه با حدود مجاز به وسیله آزمون T-test انجام شد زیرا در اکثر مناطق عدد بدست آمده P>0.05 بود که اختلاف معنی داری هم مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها