مطالعه شیمی نگاری درختی (Dendrochemistry) به منظور بررسی اثرات آلودگی هوای تهران بر روی گونه کاج الداریکا (Pinus eldarica)

نویسندگان

چکیده

تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شرایط خوبی را فراهم آورد تا اثرات آلودگی حاصل از وسایل نقلیه بر روی رشد شعاعی گونه کاج الداریکا (Pinus eldarica) مورد بررسی قرار گیرد. حلقه های رویشی (Cores) درختان از سه رویشگاه، میدان آزادی با آلودگی هوای زیاد، پارک های چیتگر و سرخه حصار عاری از آلودگی (رویشگاه های شاهد) به وسیله مته سال سنج نمونه برداری شدند. غلظت فلزات سنگین سرب (Pb)، منگنز (Mn)، باریوم (Ba)، مس (Cu)، روی (Zn) در حلقه های رویشی به وسیله تکنیک اسپکتروسکوپی اندازه گیری گردید. هیچ تفاوتی بین غلظت این فلزات در فاصله زمانی 5 ساله در حلقه های رویشی درختان یافت نشد ولی، غلظت آنها در رویشگاه آزادی به صورت معنی داری بیشتر از رویشگاه های شاهد بود. مقایسه درختان هم سن کاج سه رویشگاه نشان داد که، رویش شعاعی در درختان کاج آزادی در ده سال اخیر نسبت به رویشگاه های شاهد کاهش یافته است. مقایسه این تحقیق با تحقیقات مشابه، نشانگر این است که، حلقه های رویشی درختان منطقه خشک که دارای خاک قلیایی هستند، نظیر تهران، نمی تواند به خوبی حلقه های رویشی درختان مناطق مرطوب، دارای خاک های اسیدی نمایشگرهای زیست محیطی باشد.

کلیدواژه‌ها