حل عددی جذب گاز دی اکسید کربن با فیلم آب در جریان حلقوی

نویسندگان

چکیده

انتقال جرم فاز گاز به مایع در صنایع گوناگونی مانند صنایع مرتبط با محیط زیست، گاز ، شیمیایی ، علوم جوی زمین شناسی، با روشهای گوناگون صورت می پذیرد. امروزه ستونهای جذب گاز که، با استفاده از فیلم مایع کار می کنند دارای نقش مهمی در صنایع هستند. در این نوشتار مطالعه عددی، برای حل معادلات انتقال مومنتم و جرم، برای فیلم مایع از سامانه جریان فیلم مایع و گازی که در داخل لوله به شکل جریان حلقوی در حرکت هستند ، انجام شده است . در این سامانه، جریان فیلم مایع، به صورت مغشوش و موجی است . جهت بررسی اغتشاشات فیلم مایع از مدل e – k استاندارد و همچنین جهت بررسی امواج در فیلم مایع، از مدل سوزوکی استفاده شده است. در این پژوهش، مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه عددی انجام شده، با نتایج تجربی ارایه شده برای جذب گاز CO2 در آب نیز انجام شده است .

کلیدواژه‌ها