جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

نویسندگان

چکیده

جذب رنگ فعال با پایه آزو (Red-2) با عبور از لجن فعال خشک شده صورت گرفت طی آزمایشات با تغییر pH اولیه، گرم ماده جاذب ـ تغییر در سرعت مخلوط کن و غلظت ماده اولیه انجام شده بررسی تغییرات سینتیکی و تاثیرات آنها بر میزان جذب نشان می دهد که مدلهای تعادلی از معادلات جذبی فرندلیش و لانگمور به خوبی تبعیت می کند.
بالاترین درصد جذبی که در این آزمایشات بدست آمده در غلظت 40 میلی گرم بر لیتر با 5/2گرم جاذب در2 pH= بود.
نتایج نشان می دهد که مراحل جذب رنگ آزو از سینتیک درجه دوم پیروی می کند و همچنین ظرفیت جذب نسبتا بالا می باشد(pH <6) در ضمن ضریب همبستگی بالا R>0.989 نشان می دهد که این روش بسیار مناسب بوده است.
در این تحقیق برای جذب رنگ از روش جذب سطحی استفاده گردید . ابتدا محیط مناسب برای رشد باکتریهای موجود در لجن تهیه گردید پس از رشد میکروارگانیسم ها به مدت 24 ساعت در حرارت60 درجه خشک شد . با توجه به بدست آمده مشخص شد لجن فعال می تواند به عنوان یک جاذب مناسب و ارزان قیمت و قابل دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها