سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین تراکم MTBE در منابع آب و خاک اطراف پمپ بنزین های تهران بوده است جهت آزمایش بر روی نمونه ها در این پروژه روش Purge Trap/GC شماره 524.4 که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا جهت آنالیز نمونه های آب و خاک پیشنهاد شده استفاده شده است.
بالاترین تراکم MTBE، 0.94 ppm اندازه گیری شده است که مربوط به نمونه های اخذ شده از نزدیکی مخازن بزرگ ذخیره سازی پالایشگاه تهران و تاسیسات ری می باشد.
مقدار قابل اندازه گیری MTBE در نمونه های خاک مورد آزمایش به دلیل تمایل ماده به مهاجرت درون خاک یافت نشد. دو نمونه مورد بررسی از آبهای سطحی حاوی مقادیر 6ppb و 11ppb از MTBE بوده که ناشی از ریزش فرآورده و یا عدم جمع آوری صحیح روغن موتور کار کرده پس از تعویض است. برای تعیین میزان صحت در ارتباط با فرآیندهای آزمایشگاهی و نحوه نمونه برداری یک مورد آزمایش دو نسخه ای (LD) و همچنین نمونه برداری دوتایی در محل (FD) صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها