بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنعتی پالایشگاه اصفهان به شیوه و تلند

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی و مطالعه توانایی و کارآیی سیستم تالاب های مصنوعی در تصفیه فاضلاب های صنعتی از یک سیستم نیمه صنعتی تالاب های مصنوعی با جریان زیر سطحی از نوع افقی (SSF) استفاده گردید. گیاه مورد آزمایش، نی فراگماتیس استرالیس می باشد که در بسترهای شنی رشد یافته بود. مراحل کار در چندین بخش با توجه به فرضیات زیر انجام گردید:
1- توانایی روش بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب صنعتی آلوده به مواد نفتی مطلوب بوده است.
2- تالاب های مصنوعی، توانایی تصفیه فاضلاب های آلوده به مواد نفتی پالایشگاه را دارا می باشند.
نتایج به دست آمده در مراحل مختلف را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
الف- مطالعات اولیه، راندمان حذف COD از فاضلاب را تا حدود 86% نشان می دهد.
ب- مقایسه عملکرد تالاب مصنوعی با شاهد نشان داده می شود که تالاب مصنوعی به دلیل وجود گیاه نی، سیستم توانایی بسیار زیادی برای کاهش بار آلودگی فاضلاب آلوده به مواد نفتی را دارد. به طوری که راندمان حذف TNK، COD و P-PO4 به ترتیب 79.62، 67.3 و 57.22 درصد می باشد.
پ- عملکرد تالاب مصنوعی نشان می دهد که تغییرات بار آلودگی، فاضلاب های صنعتی را به خوبی تحمل می کند. به طوری که در طی مدت انجام آزمایش ها، راندمان حذف COD با غلظت ورودی 50 و 100 میلی گرم در لیتر از 75.5 به 85.6 درصد افزایش پیدا کرد و با میانگین غلظت ورودی 270 میلی گرم در لیتر، در سیستم تالابی با زمان ماند 3 روز، متوسط راندمان حذف COD 82.35 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها