بررسی روند نشر گازهای گلخانه ای در بخش های خانگی - تجاری ، کشاورزی و حمل و نقل ایران

نویسنده

چکیده

با استفاده از نرم افزار GGIS که توسط IPCC (هیات بین الدول تغییر آب و هوا) ارایه گردیده، میزان نشر گازهای گلخانه ای NMVOC، N2O، CH4، CO، CO2) و ...) در بخش خانگی- تجاری، کشاورزی و حمل و نقل از سال 1373 تا 1378 در کشور براساس سوخت فسیل مصرفی محاسبه گردید. پس از آن، روند تغییر انتشار GHGs در بخش های فوق مورد بررسی قرار گرفت. در برخی موارد، کاهش نشر این گازها مبین تاثیرگذاری سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور است. در این مقاله، روند نشر گازهای فوق و طرق بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش نشر آلاینده ها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها