مقایسه تاثیر کاربرد روش های پیش تصفیه در بازدهی حذف Pb به کمک موی انسان از محیط های آبی

نویسندگان

چکیده

مواد شامل فیبرهای کریتینی مثل پشم و مو توانایی جذب یون های فلزی را از محلول داشته و با یک پیش تصفیه شیمیایی مناسب، ظرفیت جذب برای این یون ها افزایش پیدا می کند.
در این مطالعه با کاربرد سه روش پیش تصفیه شامل هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال، سولفید سدیم 0.1 نرمال و مخلوط ئیدروکسید و سولفید سدیم 0.1 نرمال، الیاف موی انسان مورد پیش تصفیه قرار داده شد و اثر روش های پیش تصفیه در افزایش بازدهی و ظرفیت جذب یون سرب توسط موی انسان در مقیاس آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان می دهد که حذف سرب با کاربرد روش پیش تصفیه هیدروکسیدسدیم 0.1 نرمال برای هر دو ترکیب استات و نیترات سرب، با توجه به نتایج آزمون رگرسیون از بازدهی بهتری برخوردار بوده است و روش های پیش تصفیه سولفید سدیم 0.1 نرمال و مخلوط ئیدروکسید و سولفید سدیم 0.1 نرمال به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها