تعیین الگوی انتشار اکسیدهای نیتروژن خروجی دودکش های نیروگاه حرارتی رامین با کاربرد مدل گوس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه با استفاده از نتایج به دست آمده از اندازه گیری های صحرایی در 10 ایستگاه پیرامون نیروگاه حرارتی رامین در 25 کیلومتری شمال شرقی اهواز و نمونه برداری از گازهای خروجی دودکش این نیروگاه و کاربرد نرم افزار اسکرین، ضمن تعیین میزان غلظت اکسیدهای نیتروژن در خروجی از دودکش های نیروگاه رامین و مقایسه آن با استاندارد ملی ایران، میزان غلظت گازهای اکسید نیتروژن در فواصل 100 تا 2200 متری از نیروگاه مذکور نیز تعیین گردید. با استفاده از داده های هواشناسی و کاربرد داده های به دست آمده از 70 مورد اندازه گیری در فواصل فوق و اجرای نرم افزار اسکرین، غلظت آلاینده مذکور در فواصل مختلف برآورد گردید و حداکثر غلظت این آلاینده و محل وقوع آن تعیین شد.
مقایسه نتایج به دست آمده از اندازه گیری های میدانی با مقادیر استاندارد هوای محیط باز، نشان دهنده این است که در اکثر موارد مقادیر اندازه گیری شده کمتر از استاندارد ملی ایران بوده و علاوه بر این در اکثر آب ایستگاه های مورد مطالعه غلظت NOX مشابه بوده و تنها در دو ایستگاه 5 و 6 به فواصل 600 و 800 متری از دودکش مقادیر NOX ناگهان افزایش یافته است. همچنین مقایسه داده های اندازه گیری و برآورد نرم افزار اسکرین نیز نشان دهنده تطابق مناسب داده ها و عدم تفاوت معنی دار بوده و به همین دلیل می توان از برنامه مذکور در پیش بینی منسب غلظت NOX در فواصل معین از دودکش های نیروگاه رامین استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها