بررسی اثر بارورسازی کربن فعال با مواد شیمیایی مختلف بر روی جذب فلزات سنگین از محلولهای آبی

نویسندگان

چکیده

در این کار تحقیقاتی جذب یون های فلزات سنگین و سمی Pb+2، ‍Cd2+ و Hg2+ از آب توسط کربن فعال مورد مطالعه قرار گرفته شده است. کربن فعال مورد استفاده به صورت پودری بود و سیستم جذب به صورت منقطع به کار گرفته شد. آزمایش های اولیه ما نشان داد که کربن فعال پودری برای جذب فلزات سنگین از آب، بسیار موثرتر از گرانول عمل می کند. کربن های فعال پودری برای جذب فلزات سنگین از آب، بسیار موثرتر از گرانول عمل می کند. کربن های فعال پودری دارای سطح تماس بیشتر و سرعت انتقال جرم بالاتری از کربن فعال گرانول هستند و برای جذب آلاینده ها از محلول های آبی با وزن مولکولی متوسط تا بزرگ آلی و غیرآلی ترجیح داده می شوند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد با افزایش اندازه کاتیون فلزات سنگین میزان جذب آنها توسط کربن فعال افزایش می یابد. یون های فلزات سنگین به صورت یون های ساده در آب تمایل چندانی به جذب توسط کربن فعال از خود نشان نمی دهند، ولی با تماس دادن اولیه کربن فعال با مواد شیمیایی مناسب معدنی و آلی با عنوان فرایند بارورسازی، می توان میزبان جذب این فلزات را به طور موثری افزایش داد. جذب اولیه کربن فعال با ترکیبات حاوی گوگرد مثل دی تیزون یا اتیلن بلو، موجب پیشرفت قابل توجهی در جذب این فلزات سنگین از محلول ها می شود.

کلیدواژه‌ها