مطالعه وضعیت اکوتوریسم منطقه فشم ، میگون و لواسانات

نویسندگان

چکیده

بررسی وضعیت اکولوژیک (ارزیابی توان) منطقه لواسانات با تکیه بر مناطق میگون و فشم به عنوان جایگاه گردشگری و اوقات فراغت بخشی از مردم شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کشور و وجود جاذبه های طبیعی برای توسعه تفرج گسترده انجام شده است.
چهارگام شناسایی منابع زیستی و فیزیکی، تجزیه و تحلیل و دسته بندی داده ها، کدگذاری واحدهای اکولوژیک و در نهایت ارزیابی توان محیط با استفاده از نقشه های شیب، جهت، ارتفاع، شکل زمین، خاکشناسی، پوشش گیاهی، درصد تراکم پوشش و اقلیم در مقیاس 000/1:100 صورت گرفته است. همچنین برای شناسایی منابع زیستی، فون و فلور منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در واقع اصلی ترین و در عین حال پیچیده ترین کار ارزیابی توان اکولوژیکی است. اساس این روش به طور عمده تلفیق داده ها و اطلاعات فیزیکی و زیستی است که گروه های منظم داده ها و اطلاعات را مشخص کرده و در دسته های مشخص جمع بندی می شوند، این دسته های مشخص در واقع واحدهای اکولوژیک هستند که پس از کدگذاری با الگوی تفرج گسترده منطقه مقایسه شده اند. در این مقایسه مشخص شده است که کدام یک از واحدهای اکولوژیک منطقه لواسانات برای کاربری مورد نظر مناسب و یا نامناسب است.
نتیجه تحقیق نمایانگر آن است که در منطقه مورد بررسی از مجموع 342 واحد اکولوژیکی، 71 واحد (20.7 درصد است) متناسب با تفرج گسترده در طبقه 1 و 183 واحد (53.5 درصد) متناسب با تفرج گسترده طبقه 2 است. همچنین این مطالعه نشان می دهد که 88 واحد اکولوژیکی (25.7 درصد) با توسعه تفرج گسترده سازگار نیست. بررسی ها، نشان می دهد که شیب زیاد، آسیب پذیری و حساسیت خاک به فرسایش، محدودیت هایی را برای توسعه تفرج گسترده به وجود می آورد.

کلیدواژه‌ها