ارزیابی میزان صدا و اثرات آن در یک کارخانه ساخت قطعات اتومبیل

نویسندگان

چکیده

اغلب فعالیت های صنعتی با تولید صدای زیاد همراه هستند که پرسنل شاغل در این صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر که در تابستان 80 انجام شده است. تراز صدای 8 کارگاه مختلف در یک کارخانه ساخت قطعات اتومبیل به همراه برخی اثرات آن بر حدود 50 نفر پرسنل شاغل در آن کارخانه ارزیابی گردید. کارخانه تازه تاسیس بوده و پرسنل آن در کار فعلی خود اغلب کمتر از 3 سال سابقه داشتند. مجموعه در 139 ایستگاه تراز معادل فشار صوت (Leq) و در 35 ایستگاه نیز تراز فشار صوت در فرکانس های اکتاو به طور مجزا اندازه گیری شد. میانگین تراز معادل در سه کارگاه آسیاب مواد، التراسونیک و آهنگری به ترتیب 112.1، 104.8 و 86.1dBA و در سایر کارگاه ها از حد مجاز 85dBA کمتر بود. نتایج اندازه گیری در فرکانس های آنالیز شده نشان داد که در دو کارگاه التراسونیک و آسیاب مواد، فرکانس های بالا خطر بیشتری دارند از تراز بالاتری برخوردارند، خصوصا در کارگاه التراسونیک بین افزایش فرکانس و تراز فشار صوت یک رابطه کاملا خطی مشاهده شد. البته در این دو کارگاه جمعا 5 نفر کار می کردند که همه از گوشی استفاده می نمودند. نتایج ادیومتری 50 نفر از پرسنل تولید به همراه 15 نفر از پرسنل اداری نیز به عنوان گروه شاهد نشان داد که فقط 11 نفر کارگر شاغل در کارگاه های آسیاب مواد، التراسونیک و آهنگری به طور معنی داری بیش از گروه شاهد دارای افت شنوایی هستند که آن هم عمدتا در فرکانس های پایین بود. بین سایر افراد با گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از هر واحد نیز 2 نفر برای دوزیمتری صدا انتخاب شدند که نتایج آن برای شرایط بدون استفاده از حفاظ گوش، در کارگاه های آسیاب مواد و التراسونیک قطعا بیش از حد مجاز و در واحد داشبورد در یک مورد بیش از حد مجاز و در بقیه موارد میزان مواجهه با صدا زیر حد مجاز اندازه گیری شد. بررسی میزان مداخله صدا در مکالمه در هنگام فعالیت دستگاه ها نشان داد که در آسیاب مواد هیچ نوع مکالمه ای بین افراد قابل شنیدن نیست و در کارگاه های التراسونیک و آهنگری با فریاد زدن این کار میسر می شود. ولی در سایر کارگاه ها مشکل زیادی از این نظر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها