ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین

نویسندگان

چکیده

شهر صنعتی البرز در دامنه جنوبی سلسه جبال البرز در 13 کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین، از طول جغرافیایی 50.5 درجه و عرضی 36.12 درجه واقع شده است. ارتفاع شهر از سطح دریا 1304 متر می باشد. شهر در نزدیکی سه مسیر اصلی حمل و نقل آهن تهران- تبریز، جاده قدیم و آزاد راه تهران- قزوین واقع گردیده است. مساحت آن در حال حاضر 860 هکتار می باشد که به وسیله اراضی کشاورزی و شهر الوند محاط می باشد که از شمال به بلوار ورودی شهر صنعتی البرز و جاده قدیم کرج، از جنوب به تصفیه خانه شهر صنعتی البرز، از شرق به اراضی روستای نصرت آباد و از غرب به اراضی روستای ایرج محدود می شود.
شهر صنعتی البرز در سال 1345 با توجه به مصوبات کمیسیون دارایی مجلس در طی برنامه سوم عمرانی و معافیت مالیاتی پنجساله برای تاسیس مراکز صنعتی با فاصله 120 کیلومتر از تهران تاسیس گردیده است. اهداف تاسیس شهر به پیروی از سیاست های عدم تمرکز صنایع، تاکید بر شرایط مطلوب تاسیس بازار مصرف و امکانات توسعه بوده است.
حوزه تحت نفوذ شهر صنعتی البرز به لحاظ اثرات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی، مورد ارزشیابی محیط زیستی قرار گرفت و در نهایت با جمع بندی اثرات مثبت و منفی به روش چک لیست، اثرات مثبت پروژه بیشتر نمایان شد. در جمع بندی نهایی اجرای پروژه شهر صنعتی با کسب 11+ نمره، امتیاز گرفته است.

کلیدواژه‌ها