شبیه سازی عددی دو بعدی تاثیر باد برانتقال غلظت آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا پیرامون ساختمان های شهری

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع آلودگی هوا، این مبحث به یک زمینه مورد علاقه برای مطالعه و تحقیق تبدیل شده است. از طرفی توسعه روزافزون روش های عددی این امکان را فراهم نموده است تا به مدلسازی آلودگی هوا از طریق حل عددی نیز توجه شود. در کار حاضر با اعمال ساده سازی هایی در معادلات پیوستگی و حرکت سیال، معادله انتقال غلظت آلودگی در محیط دو بعدی به سیستم معادلات اضافه شده است. این معادلات مورد استفاده برای مدلسازی جریان سیال شامل معادله پیوستگی و معادلات حرکت تراکم ناپذیر غیر چسبنده می باشد. با به کارگیری سلول احجام محدود با استفاده از مثلث می توان محیط سیال اطراف اشکال هندسی نامنظم و پیچیده در محیط های اطراف ساختمان ها را به صورت شبکه اجزا بدون ساختار گسسته سازی نمود. با به کارگیری ترفندهای عددی نظیر روش تراکم پذیری مصنوعی، روش ضلع- مبنا، روش استهلاک مصنوعی و اعمال شرایط مرزی مناسب شکل تراکم ناپذیر معادلات پایستار جرم و اندازه حرکت و معادله انتقالی غلظت به صورت همبند برای وضعیت دایمی حل شده اند و یک مدل عددی دو بعدی برای شبه سازی انتقال آلاینده ها از یک منبع آلوده کننده هوا در فضای بین ساختمان های بلند در قالب برنامه ای به زبان فرترن میکروسافت توسعه یافته است. روش حل ارائه شده با مقایسه بین نتایج به دست آمده از برنامه مذکور و اندازه گیری های آزمایشگاهی موجود صحت سنجی شده است. امکان استفاده از مدل عددی تدوین یافته با کاربرد آن در شبیه سازی توزیع آلودگی در محیط های شهری با مقیاس کوچک، به نمایش درآمده است و در نهایت پیشنهادهایی برای ادامه کار و تکمیل مدل عددی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها